រោងចក្រទេសចរណ៍

នៅ Dongguan រោងចក្រ 1
នៅ Dongguan រោងចក្រ


រោងចក្រនៅក្នុងជាំងស៊ូ


នៅ Dongguan រោងចក្រ

workshop1
សិក្ខាសាលា


រោងចក្រក្នុងទីក្រុង Shenzhen


សិក្ខាសាលា