ഫാക്ടറി ടൂർ

ഫാക്ടറി 1 ടോൺകൂാൻ ൽ
ടോൺകൂാൻ ൽ ഫാക്ടറി


ജിയാൻങ്ങ്സു ൽ ഫാക്ടറി


ടോൺകൂാൻ ൽ ഫാക്ടറി

വൊര്ക്ശൊപ്൧
പണിപ്പുര


ഷേന്ഴേൻ ഫാക്ടറി


പണിപ്പുര