කර්මාන්ත ශාලාව චාරිකාව

කර්මාන්ත ශාලාව 1 Dongguan දී
Dongguan කම්හල්


Jiangsu කම්හල්


Dongguan කම්හල්

workshop1
වැඩමුළුව


ෂෙන්සෙන් කම්හල්


වැඩමුළුව