Tham quan nhà máy

Nhà máy 1 ở Dongguan
Nhà máy ở Dongguan


Nhà máy ở Giang Tô


Nhà máy ở Dongguan

workshop1
Xưởng


Nhà máy ở Thâm Quyến


Xưởng